s
Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310  ,  02-161-0155  ,  086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻☻☻

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 


 

 


คำชี้แจง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
(ฉบับที่ ๒)

 

ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำชี้แจง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไปแล้ว นั้น
      เนื่องจากยังมีผู้สอบถามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดข้างต้น อีกทั้งยังสอบถามความคืบหน้าในการยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ซึ่งจะแก้ไขวิธีการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน (รายละเอียด http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=22211)
      เพื่อความชัดเจนและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว ขอชี้แจง ดังนี้


      ๑. การบอกกล่าวนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดจะต้องปฏิบัติตามตามมาตรา ๑๑๗๕ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ
           ๑.๑ ต้องนำคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นลงประกาศหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และ
           ๑.๒ ต้องส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท
           อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตาม ๑.๒ บริษัทอาจเลือกใช้วิธีการส่งคำบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นโดยตรงก็ได้(แทนการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นยอมรับ) แต่หากผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมลงนามรับคำบอกกล่าวเรียกประชุมดังกล่าวบริษัทก็จะต้องดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นตาม ๑.๒
           ทั้งนี้ การดำเนินการตาม ๑.๑ และ ๑.๒ จะต้องกระทำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือสิบสี่วัน (มติพิเศษ) แล้วแต่กรณ


     ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
      จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๘ เมษายน ๒๕๕๔

 

ข้อมูลจาก  http://www.dbd.go.th

 

 

 

 

 

Back

 

 


 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (008.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 

 

 


 

 

 

 
             
   
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.   02-116-1310  ,  02-161-0155  ,  086-558-9695 Fax. 0-2236-5721
E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.