Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com ☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 


 

 


 
สำนักกฎหมาบชมทรรศน์  สมบุตร
ให้บริการปรึกษากฎหมาย ด้วยทีมทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายแก่ท่าน
 1. รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง

 2. รับปรึกษาคดีความ
  - ปรึกษาที่สำนักกฎหมาย / ปรึกษาทางโทรศัพท์ / ปรึกษานอกสถานที่

 3. รับปรึกษานิติกรรมสัญญา
  - ร่างนิติกรรมสัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ / ตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญา

 4. รับปรึกษาดำเนินการจดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
  มูลนิธิ สมาคมฯลฯ

 5. รับปรึกษาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ในทางธุรกิจ

 6. ดำเนินการในการทำพินัยกรรม จัดการมรดก รวมทั้งรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

 7. ปรึกษา ดำเนินการขอประกันตัวผู้ต้องหาในโรงพัก, ประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา

 8. ปรึกษาดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย การขอคืนภาษี ลดหรืองดเบี้ยปรับภาษี และปัญหาด้านภาษีอากร

 9. ปรึกษาการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น
  จดทะเบียน จำนอง ขายฝาก ภาระจำยอม ทางจำเป็น สิทธิเก็บกิน ฯลฯ

 10. เป็นที่ปรึกษากฎหมายโครงการเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุนทางการค้า และอุตสาหกรรม นำเข้า ส่งออก

 11. เป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัท บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วน มูลนิธิ สมาคมและนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ

 12. รับปรึกษาและแก้ไขเกี่ยวกับการละเมิดคดีรถชน ก่อนถึงขั้นตอนการดำเนินการในศาล เช่น
  เจรจาต่อรองค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

 13. ดำเนินการปรึกษาเจรจาต่อรองร่วม เพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 14. ดำเนินการจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมาย เช่น
  กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  กฎหมายอาหารและยา ฯลฯ

 15. รับจดทะเบียนบริษัท บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งโรงงานและแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทุกชนิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักใหญ่ๆ ที่เสนอมาข้างต้นนี้ด้วย

   16.   รับขอ อย. เครื่องสำอาง อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องมือแพทย์ อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท ยา วัตถุอันตราย วัตถุเจือปนอาหาร น้ำดื่ม

   17.   รับทำความเห็นทางกฎหมายประกอบให้ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบการลงทุน

   18.   ขออนุญาต จับรางวัล จับฉลาก แจกรางวัลให้ลูกค้าโดยการจับฉลาก ขิงโชคทางเฟซบุ๊ค ชิงโชคทางเอสเอ็มเอส แจกรางวัลทางวิทยุ โทรทัศน์  เคเบิลทีวี  ทุกช่องทาง

   19.บริหารจัดหาสถานที่เช่า  เพื่อดำเนินการจดทะเบียน อย  ทุกชนิดแก่ท่านเช่นสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ สถานที่นำเข้าอาหาร หรือสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ 

   20.รับบริการขอ ไลเซน เปอร์อินวอยซ์ ขอlpi แก่สินค้าทุกชนิด   

   21.บริการหาพิธีกร เอ็มซี ดารา นักแสดง

   22. เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นทนายจำเลยสู้คดีอาญา ด้วยทีมทนายคุณภาพ

    23. จดทะเบียนบริษัทต่างด้าว จดทะเบียนบริษัทสาขาของต่างประเทศ  ขอบีโอไอ (ฺBOI) จดทะเบียนบริษัทให้คนต่างประเทศในไทย  ดำเนินการเปิดบัญชีให้แก่ชาวต่างประเทศ

    24.  รับขอเครื่องหมายฮาลาล แก่ผลิตภัณท์อาหารและยาทุกชนิด เพื่อเพิ่มช่องทางขายสินค้าให้แก่กลุ่มบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม

ขอบเขตการดำเนินงานด้านกฎหมาย


ในด้านที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคล

- กฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะของกิจการค้า

- ร่างนิติกรรมสัญญา / ตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญา

- รับปรึกษาดำเนินการจดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ

- ระงับข้อพิพาททางธุรกิจ  คดีแพ่ง คดีอาญา และด้านคดีแรงงาน

- ติดต่อประสานงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ

- ค่าบริการเกี่ยวกับที่ปรึกษา คิดเป็นรายเดือนตามแต่จะตกลงกัน หรือคิดค่าปรึกษาเป็นรายชั่วโมงทั้งในและนอกสถานที่

 

 

งานบริการด้านภาษีอากร

 

- ปรึกษาการขอคืนภาษี

- ปรึกษาและแก้ปัญหาโดนเรียกภาษีย้อนหลัง

- ปรึกษาการขอลดหรืองดค่าปรับภาษีอากร

- ปรึกษาและแก้ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

- ปรึกษาและแก้ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- วางแผนภาษีให้กับบริษัท บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

- ไปพบเจ้าหน้าที่เมื่อถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ

- เป็นที่ปรึกษาภาษีอากร รายเดือน รายปี แก่บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด และกิจการทุกประเทศ

- รับอุทธรณ์ ต่อสู้คดีด้านภาษ๊อากร อุทธรณ์ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม อุทธรณ์ลดภาษี ฯลฯ

ทุกคำถามเรามีคำตอบให้กับท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรโดยเฉพาะ

นายชมทรรศน์ สมบุตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี เป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีให้แก่บริษัทเอกชน ฯลฯ 

 

  

งานบริการด้านทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี

บริการติดตามทวงถามหนี้ (ก่อนการฟ้องร้องดำเนินคดี)

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ส่งจดหมายทวงถามและติดต่อลูกหนี้ด้วยเทคนิคทางโทรศัพท์คิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นดังนี้

กรณีจำนวนมูลหนี้ น้อยกว่า 50,000 บาท คิดค่าใช้จ่ายรายละ xxx บาท

กรณีจำนวนมูลหนี้ มากกว่า 50,000 บาท คิดค่าใช้จ่ายรายละ xxx บาท

 

2. กรณีที่สำนักงานต้องเดินทางติดต่อกับลูกหนี้ตามความจำเป็น สำนักงานจะแจ้งให้ทราบและจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับแจ้งจากทางลูกค้า โดยคิดค่าใช้จ่าย 500-1,000 บาท ต่อครั้ง

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนมูลหนี้ น้อยกว่า 50,000 บาท คิดค่าบริการ xx% ของจำนวนหนี้ที่ทวงถามได้

จำนวนมูลหนี้ มากกว่า 50,000 บาท คิดค่าบริการ xx% ของจำนวนหนี้ที่ทวงถามได้

 

 

**สำหรับอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรุณาติดต่อสอบถามกับทางสำนักงานอีกครั้ง**

 

 

งานสืบทรัพย์ บังคับคดี (หลักจากการฟ้องร้องดำเนินคดี)

 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้น และอัตราค่าจ้างแล้วแต่กรณีของความยากง่ายและจำนวนทุนทรัพย์ของงานนั้นๆ 

งานบริการด้านทะเบียน


- จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

- จองชื่อบริษัท

- จดทะเบียนบริคณห์สนธิ

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

-นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล

- สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- จดทะเบียนขออนุญาต อย.

- รับปรึกษาและเคลียร์ปัญหา อย.
งานบริการด้านบัญชี

 

1. จัดทำ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 เพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่ ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

2. จัดทำประกันสังคม เพื่อนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย สำหรับเดือนทุกเดือน

4. จัดทำ ภพ.30 เพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

5. จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีของทุกเดือน เช่น สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันจ่ายเช็ค,

สมุดรายวันเงินสด, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันทั่วไป

6. จัดทำงบประจำเดือนของทุกเดือนและจะจัดส่งให้บริษัท/ห้างฯ ทุกเดือน เพื่อลูกค้าจะได้ตรวจ

สอบผลการดำเนินการของบริษัท/ห้างฯ

7. ปิดงบประจำปีของบริษัท/ห้างฯ และจะจัดส่งให้บริษัท/ห้างฯ ทุกปี

8. จัดทำ ภ.ง.ด.51 (ปิดงบกลางปี) เพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

9. จัดทำ ภ.ง.ด.50 (ยื่นงบปลายปี) เพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

ของทุกปี และนำส่งงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์ทุกปี (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีกับสำนักงาน)

สำนักงานมีบริการ รับรองเอกสารและลายมือชื่อ  รับรองเอกสาร รับรองการแปล บริการแปลเอกสาร และรับรองลายมือชื่อ โนตารี พับบลิค Notary public เพื่อท่านจะได้นำเอาเอกสารดังกล่าวไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 


 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (08.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 


 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทร.   02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 Fax. 0-2236-5721 
E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) ปรึกษาปัญหา อย. ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณา รับจดอย. คดีอาหารและยา เครื่องสำอางค์ กฎหมายเครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.